The Polish Home Army

AK - Armia Krajowa












Karen Wisniewski & Dennis Benarz, USA 2010, 2012